Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities

1.     Definities

1.1.    In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gebruikt, tenzij anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

1.1.1. DK Software: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Minded B.V. handelend onder de naam “DK Software” en gevestigd aan de Hoge Gouwe 113a te Gouda, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 08137792;

1.1.2. klant: ieder bedrijf die met DK Software een overeenkomst is aangegaan;

1.1.3.  overeenkomst: de overeenkomst tussen DK Software en de klant;

1.1.4.  software: de software, online (mobiele) applicatie, website en/of online diensten en de daarbij behorende gebruikersdocumentatie (inclusief de eventueel overeengekomen updates en upgrades) die in het kader van de overeenkomst door DK Software aan de klant ter beschikking wordt gesteld.

Artikel 2. – Algemeen

2.     Algemeen

2.1.    Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen DK Software en de klant en voorts op alle (overige) rechtshandelingen tussen DK Software en de klant, waaronder mede begrepen onderhandelings- en andere precontractuele situaties.

2.2.    De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met DK Software voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

2.3.    Er kan alleen van de algemene voorwaarden worden afgeweken, indien en voor zover dit in de overeenkomst is vastgelegd.

2.4.    De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.5.    Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door DK Software vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.

Indien DK Software niet steeds de strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, brengt dit niet met zich mee dat deze algemene voorwaarden niet van toepassing zouden zijn of dat DK Software het recht zou verliezen om in toekomstige, al dan niet soortgelijke, gevallen de strikte naleving van deze algemene voorwaarden te verlangen.

Artikel 3. Aanbiedingen

3.     Aanbiedingen

3.1.    Alle aanbiedingen, prijsopgaves en offertes van DK Software zijn vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van 2 maanden, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

3.2.    DK Software is niet gebonden aan haar aanbod indien sprake is van druk-, zet- of programmeerfouten in haar offerte, e-mailberichten, de overeenkomst of op de website.

3.3.    Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4. – Totstandkoming van de overeenkomst

4.     Totstandkoming van de overeenkomst

4.1.    De overeenkomst komt tot stand nadat de klant de overeenkomst heeft ondertekend en een getekend exemplaar van de overeenkomst aan DK Software heeft geretourneerd.

Artikel 5. – Looptijd van de overeenkomst

5.     Looptijd van de overeenkomst

5.1.    De overeenkomst wordt aangegaan voor de bepaalde tijd van 1 jaar.

5.2.    Na afloop van de looptijd van de overeenkomst, wordt de overeenkomst telkens stilzwijgend verlengd met 1 jaar.

5.3.    Opzegging dient schriftelijk of via de e-mail te geschieden tegen het einde van de looptijd van de overeenkomst en met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.

5.4.     De overeenkomst kan niet tussentijds worden opgezegd.

5.5.    Artikel 5.4 is niet van toepassing en de overeenkomst is enkel maandelijks opzegbaar indien partijen dat uitdrukkelijk in de overeenkomst zijn overeengekomen.

5.6.    Als na onderbreking van de overeenkomst opnieuw een overeenkomst wordt aangegaan, zal eerst een update plaatsvinden naar de actuele versie van de software tegen het geldende updatetarief.

Artikel 6. – Gevolgen van beëindiging van de overeenkomst

6.     Gevolgen van beëindiging van de overeenkomst

6.1.    Na beëindiging van de overeenkomst heeft de klant niet meer het recht de software te gebruiken.

6.2.    Bij het beëindigen van de overeenkomst, zal de klant in de gelegenheid gesteld worden om zijn administratie op een andere gegevensdrager te kopiëren.

Artikel 7. – Productspecificaties

7.     Productspecificaties

7.1.    DK Software behoudt zich het recht voor om te allen tijde wijzigingen en aanvullingen aan te brengen aan de software, ingevolge de technische evolutie van de software.

Artikel 8. – Prijzen

8.     Prijzen

8.1.    Alle vermelde prijzen en tarieven zijn exclusief btw.

8.2.    De in de aanbieding opgegeven prijzen zijn gebaseerd op uitvoering binnen normale werktijden. Indien ten gevolge van niet aan DK Software toe te rekenen oorzaken buiten de normale tijden moet worden gewerkt, dienen de extra kosten door de klant te worden gedragen.

8.3.    DK Software DK Software heeft het recht haar tarieven aan te passen. De klant wordt van een tariefwijziging minimaal 30 dagen vooraf, schriftelijk of via de email op de hoogte gesteld. Op basis van de tariefwijziging heeft de klant het recht om de overeenkomst op te zeggen met in achtneming van de geldende opzegtermijn.

Artikel 9. – Betaling

9.     Betaling

9.1.    Betaling dient te geschieden zonder korting, compensatie of opschorting binnen 14 dagen na de factuurdatum.

9.2.    Indien er onenigheid bestaat over de juistheid van het te betalen factuurbedrag, zal de klant de bezwaren voor de vervaldag van de factuur schriftelijk aan DK Software melden. Na ontvangst van deze bezwaren zal DK Software een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag.

9.3.    Bij overschrijding van de betalingstermijn is de klant van rechtswege in verzuim. In dat geval is de klant, vanaf de datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling de wettelijke handelsrente verschuldigd. Daarnaast komen alle kosten van invordering, nadat de klant in verzuim is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van de klant. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld op 15% van de hoofdsom met een minimum van € 250,-.

9.4.    DK Software heeft het recht van de klant zekerheid te verlangen voor de voldoening van zijn verplichtingen jegens DK Software, alvorens tot voortzetting daarvan over te gaan.

9.5.    Binnenkomende betalingen strekken tot voldoening van de oudst openstaande posten – rente en komsten daaronder begrepen -, zelfs al verklaart de klant te dien aanzien anders.

9.6.    DK Software kan de in het kader van de overeenkomst ontvangen of gegenereerde zaken, vermogensrechten, gegevens, documenten, databestanden onder zich houden, ondanks een bestaande verplichting tot afgifte, totdat de klant alle aan DK Software verschuldigde bedragen betaald heeft.

9.7.    Rechten worden aan de klant steeds verleend onder de voorwaarde dat de klant de daarvoor overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt.

Artikel 10. – Wijziging factuuradres of verhuizing

10.   Wijziging factuuradres of verhuizing

10.1. Indien de klant verhuist dan wel het factuuradres van de klant wijzigt, dient de klant daaraan voorafgaand zo tijdig mogelijk zijn nieuwe woon-, verblijf- of vestigingsplaats en/of nieuw factuuradres schriftelijk of via de e-mail aan DK Software mede te delen.

Artikel 11. – Wijziging overeenkomst

11.   Wijziging overeenkomst

11.1.  Wijzigingen op de overeenkomst van welke aard dan ook, moeten schriftelijk of via de e-mail door DK Software aanvaard worden. Indien zulks een hogere prijs veroorzaakt dan voorzien in de overeenkomst, dan is DK Software gerechtigd de prijs dienovereenkomstig te verhogen.

Artikel 12. – Uitvoering van de overeenkomst

12.   Uitvoering van de overeenkomst

12.1.  DK Software zal de overeenkomst naar beste inzicht en kunnen uitvoeren.

12.2. Een door DK Software genoemde opleveringstermijn geldt niet als fatale termijn, ook niet indien deze door de klant uitdrukkelijk is aanvaard.

12.3. DK Software is bevoegd de overeenkomst uit te laten voeren door derde(n), indien zulks geen afbreuk doet aan de overeengekomen kwaliteit.

12.4. DK Software stelt de klant in staat zelf een back-up te maken van zijn data.

12.5. DK Software laat van de data op de servers dagelijks een back-up maken en bewaart deze gedurende minimaal 2 weken.

12.6. DK Software stelt een veilige verbinding beschikbaar (https certificaat) die ervoor zorgt dat het verkeer niet kan worden afgeluisterd.

12.7. DK Software heeft met de leveranciers van de hardware / server afgesproken dat security updates op de server automatisch worden bijgewerkt.

12.8. De software is door FoxIt op veiligheid geaudit. DK Software heeft de risico’s die voortkwamen uit de bevindingen van FoxIt verwerkt in haar systeem. Aan hetgeen is opgenomen in dit artikel, kan de klant geen rechten ontlenen.

Artikel 13. – Implementatie

13.   Implementatie

13.1.  Nadat de klant aan zijn (financiële) verplichtingen jegens DK Software heeft voldaan, dan wordt de software geïmplementeerd bij de klant.

13.2. De kosten die het implementeren van de software met zich meebrengt worden door DK Software aan de klant doorberekend.

Artikel 14. – Ondersteuning en Service-Level-Agreement

14.   Ondersteuning en Service-Level-Agreement

14.1. In de licentievergoeding is uitsluitend begrepen het telefonisch of schriftelijk beantwoorden van vragen en/of oplossen van problemen van de klant betreffende de functionele werkzaamheid van de software, voor zover niet in de handleiding of helpbestanden beschreven. Deze service wordt uitsluitend verleend voor de meest recente versie van de software.

14.2. Service wordt verleend van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 16.30 uur, behoudens algemeen erkende feestdagen en dagen waarop DK Software gesloten is.

14.3. Het SLA pakket dat de klant afneemt is in de overeenkomst opgenomen.

14.4. Indien de klant werkzaamheden uitgevoerd wenst te hebben en/of support aanvraagt en/of diensten geleverd wenst te hebben die buiten zijn SLA pakket vallen, dan worden de kosten hiervoor apart aan de klant in rekening gebracht.

Artikel 15. Gebruik van de software

15.   Gebruik van de software

15.1. Het is de klant niet toegestaan om de software te gebruiken in strijd met het bepaalde in de overeenkomst, deze algemene voorwaarden, de relevante en toepasselijke wettelijke bepalingen, goede zeden en openbare orde, gedragscodes en overige regels vastgesteld door overheidsinstanties.

15.2. Wanneer de licentie tot gebruik van de software voor meerdere gebruikers is verleend, dan is het enkel toegestaan de software te gebruiken op het aantal computers waarvoor het gebruiksrecht is aangeschaft. Indien DK Software constateert dat de klant in strijd handelt met dit artikel, dan wordt met terugwerkende kracht, vanaf de datum van de inwerkingtreding van de overeenkomst, de vergoeding voor het werkelijk aantal gebruikers aan de klant in rekening gebracht.

15.3. Indien de dienstverlening of het netwerk van DK Software hinder ondervindt van gebruik door de klant van de software, is de klant gehouden de door DK Software gegeven redelijke instructies voor het gebruik van de software en eventueel daarbij behorende voorzieningen op te volgen.

15.4. Het is de klant niet toegestaan:

15.4.1.    de kwetsbaarheid van een computersysteem of netwerk te onderzoeken of te testen of de beveiliging zonder dat de rechthebbende daar expliciet toestemming voor heeft gegeven te doorbreken; b. computervirussen te creëren, te introduceren of te verspreiden;

15.4.2.    zodanig gebruik te maken van de software dat daardoor de juiste werking van computersystemen van DK Software of derden worden gehinderd dan wel dat daardoor andere gebruikers van de software worden gehinderd respectievelijk belemmerd;

15.4.3.    met gebruikmaking van de software informatie te verspreiden die: (i) discriminerend is ten aanzien van uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst, of anderszins kwetsend genoemd kan worden; (ii) in strijd is met de algemeen aanvaarde normen en waarden; (iii) in strijd is met (inter)nationale wet- en regelgeving. 5. De klant is verantwoordelijk voor het gebruik en de juiste toepassing in zijn organisatie van de software en voor het in acht nemen van door DK Software gegeven instructies en/of adviezen.

·       De klant draagt zorg voor het goed functioneren van zijn apparatuur dan wel voor overige technische voorzieningen welke gebruikt dienen te worden voor het benaderen en gebruiken van de software.

·       De klant zal DK Software onmiddellijk van alle relevante feiten en omstandigheden op de hoogte stellen zodra hij ongeoorloofd gebruik van de software constateert.

·       Het is de klant enkel toegestaan de software te gebruiken voor het doel waarvoor de software aan de klant ter beschikking is gesteld.

·       Indien een gebrek aan de software of programmadefect veroorzaakt is door een handelen en/of nalaten van de klant, dan zijn alle kosten die DK Software heeft moet maken om het gebrek of programmadefect te herstellen voor rekening van de klant.

·       DK Software heeft het recht de software (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken, indien de klant ter zake van de overeenkomst een verplichting jegens DK Software niet nakomt, dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. DK Software zal de klant van haar voornemen tot buitengebruikstelling vooraf in kennis stellen, tenzij zulks in redelijkheid niet van DK Software kan worden verlangd. De betalingsverplichtingen van de klant jegens DK Software blijven ook tijdens de buitengebruikstelling in stand.

·       Tot indienststelling wordt overgegaan, nadat de klant binnen een door DK Software gestelde termijn zijn verplichtingen is nagekomen en een ter zake vastgesteld bedrag voor deze (her)indienststelling is voldaan.

Artikel 16. Inloggegevens

16.   Inloggegevens

16.1. De klant dient uiterst zorgvuldig om te gaan met – en is verantwoordelijk voor – zijn inloggegevens. Indien ongeautoriseerde derden gebruik maken van de inloggegevens van de klant, dan kan DK Software daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld.

16.2. Indien de klant constateert dat een derde ongeautoriseerd gebruik maakt van zijn inlogcodes, dan dient de klant DK Software daarvan onverwijld in kennis te stellen.

16.3. DK Software voorziet in de optie (wanneer de klant hier behoefte aan zou hebben) om de inlog procedure per SMS te laten verlopen. Bij het inloggen wordt de gebruikersnaam opgegeven en per SMS een nieuw wachtwoord toegezonden. Kosten per SMS zijn € 0,10.

Artikel 17. – Vrijwaringen

17.   Vrijwaringen

17.1.  De klant vrijwaart DK Software voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de klant verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

17.2. Mochten gegevens, die met gebruik van de software worden ingevoerd, onjuist en/of onrechtmatig zijn, dan draagt de klant daar volledig zelfstandig alle verantwoordelijkheid voor. De klant vrijwaart DK Software voor aanspraken van derden die gebaseerd zijn op de stelling dat de door de klant met gebruik van de software gegenereerde gegevens onrechtmatig zijn.

Artikel 18. – Intellectueel eigendom

18.   Intellectueel eigendom

18.1. De software is auteursrechtelijk beschermd. Door het ter beschikking stellen van software, websites, databestanden, apparatuur, online diensten, applicaties en dergelijke worden geen auteursrechten in de zin van de Auteurswet overgedragen. De software wordt niet verkocht, maar in licentie gegeven. De klant verwerft niet-exclusieve gebruiksrechten welke niet overdraagbaar zijn aan derden. Het is de klant niet toegestaan de software te verkopen of te verhuren. Alle rechten van intellectuele eigendom op de ter beschikking gestelde software, websites, databestanden, apparatuur, online diensten, applicaties en dergelijke berusten uitsluitend bij DK Software.

18.2. Het is de klant niet toegestaan, zonder voorafgaande toestemming van DK Software, enige aanduiding betreffende het vertrouwelijke karakter dan wel betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de software databanken, documentatie, apparatuur of materialen te verwijderen, te wijzigen of onherkenbaar te maken.

18.3. De klant verbindt zich op geen enkele wijze inbreuk te maken op de intellectuele eigendomsrechten van DK Software.

18.4. Het is DK Software toegestaan om technische maatregelen te nemen en te onderhouden ter bescherming van de intellectuele eigendomsrechten op de software.

18.5. Zonder voorafgaande schriftelijke of elektronische toestemming van DK Software, mag de klant geen informatie, teksten, logo’s, merken, handelsnamen en afbeeldingen die hij via de software heeft verkregen, kopiëren, doorsturen, verspreiden, reproduceren of publiceren.

18.6. De in dit artikel genoemde rechten blijven eigendom van DK Software ongeacht de door de klant en/of door welke derden dan ook aangedragen suggesties en/of ideeën ter verbetering en/of wijziging van de software.

18.7. Het is de klant niet toegestaan (enig gedeelte van) de software dat door DK Software ter beschikking is gesteld te kopiëren, reproduceren, aanpassen, namaken, wijzigen, analyseren of door te ontwikkelen zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van DK Software, behoudens dit wettelijk is toegestaan. DK Software stelt een escrow beschikaar voor de software in het geval DK Software niet meer aan haar verplichtingen kan voldoen en het risico ontstaat dat de klant het gebruik van de software niet meer kan continueren.

18.8. De klant verklaart ermee akkoord te gaan dat de software een ingebouwde mogelijkheid heeft om de rechtmatigheid van het gebruik van de software te kunnen controleren en illegaal gebruik daarvan te verhinderen.

18.9. Indien de klant in strijd handelt met de intellectuele eigendomsrechten van DK Software, dan heeft DK Software het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder dat de klant recht heeft op enige vorm van compensatie.

18.10.               Schending van de eigendomsrechten van DK Software zal worden beboet met € 5.000,- per overtreding per dag, tot een maximum van € 150.000,-, onverminderd het recht van DK Software om de werkelijk geleden schade van de klant te vorderen. Onder schade dient o.a. te worden verstaan omzetverlies. 18.11. DK Software heeft het recht de naam van de klant en/of het logo van de klant op haar website te plaatsen als zijnde een klant van DK Software.

Artikel 19. Niet nakoming, ontbinding en opschorting

19.   Niet nakoming, ontbinding en opschorting

19.1. DK Software is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk te ontbinden of de uitvoering daarvan op te schorten, zulks onverminderd de haar overige toekomende rechten (op nakoming en/of schadevergoeding), indien:

19.1.1.    de klant in strijd handelt met enige bepaling van de overeenkomst tussen partijen of deze algemene voorwaarden;

19.1.2.    de klant surseance van betaling aanvraagt;

19.1.3.    faillissement van de klant wordt aangevraagd;

19.1.4.    het bedrijf van de klant wordt stilgelegd of geliquideerd;

19.1.5.    een onderhands akkoord wordt aangeboden;

19.1.6.    op enig vermogensbestanddeel van klant beslag wordt gelegd.

19.2. Indien de overeenkomst voor het verstrijken van de looptijd eindigt, dan dient de klant de gehele nog te betalen vergoedingen voor de rest van de contractperiode in een keer te voldoen aan DK Software, tenzij de tussentijdse beëindiging van de overeenkomst te wijten is aan een handelen en/of nalaten van DK Software.

Artikel 20. Aansprakelijkheid en verjaring

20.   Aansprakelijkheid en verjaring

20.1. DK Software kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:

20.1.1.    een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 21 van deze algemene voorwaarden;

20.1.2.    enige daad of nalatigheid van de klant, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de klant te werk zijn gesteld.

·       DK Software streeft ernaar de software 7 dagen per week en 24 uur per dag toegankelijk te houden, maar kan de toegang onderbreken, onder meer door onderhoudswerken, updating en/of om een andere technische reden. DK Software is niet aansprakelijk voor dergelijke onderbrekingen.

·       DK Software garandeert niet dat de software te allen tijde en zonder fouten, onderbrekingen of storingen toegankelijk is. In geval van het uitvallen van de software tracht DK Software binnen 48 uur een bruikbare oplossing te bieden aan de klant, mits de hardware waar de software op draait onder beheer valt van DK Software. DK Software is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit de tijdelijke onderbreking van de software, tenzij de onderbreking van de software door toedoen van DK Software onredelijk lang is. 4. DK Software is niet aansprakelijk voor uitval van de verbinding met derden via en/of met systemen van DK Software, voor zover dat het gevolg is van technische storingen bij derden of niet-nakoming van verplichtingen door derden waarvan DK Software zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient. 20.5. De klant is onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door hem aangeleverde gegevens en stukken. DK Software is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die (mede) is veroorzaakt doordat de door de klant aangeleverde gegevens, berekeningen, stukken, uitgewerkte ontwerpen en verstrekte adviezen onjuist en/of niet volledig zijn of door het opvolgen van de door de klant gegeven instructies. De klant vrijwaart DK Software tegen alle aanspraken ter zake.

·       DK Software kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor het verlies van door de klant toegepaste inlogcodes. DK Software is nimmer aansprakelijk voor schade of kosten die het gevolg zijn van misbruik dat van inlogcodes wordt gemaakt.

·       DK Software is nimmer aansprakelijk voor enige schade van welke aard dan ook geleden door de klant verband houdende met het (niet) functioneren van apparatuur, programmatuur of (internet)verbindingen van de klant.

·       Materiële schade alsmede alle andere schade aan computers, netwerken, centrales en hard- en software ten gevolge van aansluiting op het internet of het gebruik van internet kan DK Software nimmer worden aangerekend.

·       DK Software geeft de klant de gelegenheid tot openbaarmaking (via de website) van informatie en kan geen invloed uitoefenen of kennis dragen van datgene wat de klant door middel van de website en/of dienst(en) openbaar maakt en is hier op geen enkele wijze voor aansprakelijk.

·       DK Software is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die is veroorzaakt doordat de klant niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan welke volgen uit de overeenkomst, deze algemene voorwaarden of welke volgen uit de wet.

·       Iedere aansprakelijkheid van DK Software voor gevolgschade is uitgesloten. Onder gevolgschade wordt in dit verband in ieder geval verstaan: winstderving, gemist besparingen, verliezen, kosten gemaakt ter voorkoming of vaststelling van gevolgschade, vermissing, verwisseling of beschadiging van elektronische gegevens en/of schade door vertraging in de transport van het dataverkeer, kosten en schade ten gevolge van verminking, vernietiging, beschikbaarheid of zoekraken van en de toegang tot bestanden, gegevens en andere informatiedragers van de klant.

·       Indien DK Software aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van DK Software beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van DK Software gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van DK Software beperkt tot het bedrag dat de klant betaald heeft voor het gebruik van de software voor 1 jaar.

·       De klant vrijwaart DK Software van alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de klant van de software.

·       Elk recht van schadevergoeding op grond van dit artikel vervalt, indien niet binnen 1 jaar waarop de schade zich heeft voorgedaan een rechtsvordering daartoe of namens de klant is ingesteld.

·       Indien de klant niet, niet tijdig of niet naar behoren zijn contractuele verplichtingen of zijn verplichtingen die voortvloeien uit de wet nakomt of onrechtmatig jegens DK Software handelt, dan dient de klant alle schade te vergoeden die DK Software daardoor heeft geleden.

Artikel 21. – Overmacht

21.   Overmacht

21.1. DK Software is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de klant, indien DK Software daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid, die niet te wijtenis aan haar schuld, noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt (“overmacht”).

21.2. Omstandigheden zoals bedoeld in het vorige lid zijn onder meer, maar niet uitsluitend: storingen in de verbindingen van en met het internet, virusinfectie of computervredebreuk door derden, storingen in de energie- of materiaal aanvoer, weersomstandigheden, stakingen, diefstal, ziekte van de natuurlijke persoon die namens DK Software de overeenkomst uitvoert en overheidsmaatregelen. Onder overmacht wordt tevens begrepen iedere gebeurtenis of omstandigheid ten gevolge waarvan nakoming door DK Software zo bezwaarlijk en/of kostbaar is geworden in vergelijking met de omstandigheid ten tijde van het aangaan van de overeenkomst, naar het oordeel van DK Software, in redelijkheid niet meer kan worden verlangd.

21.3. In geval van overmacht zal DK Software vooralsnog ontheven zijn van haar verplichting tot (op)levering, dan wel het uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden. Het zal van de omstandigheden van het geval afhangen of dat geheel, dan wel gedeeltelijk het geval zal zijn en zal blijven, dan wel of er slechts sprake zal zijn van een opschorting van (op)levering en/of uitvoering. Bij een zich voordoende mogelijkheid om alsnog, en/of gewijzigd, (op) te leveren en/of uit te voeren, zullen zowel DK Software als de klant gehouden zijn om die te benutten.

21.4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

21.5. Voor zover DK Software ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is DK Software gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. De klant is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 22. – Geheimhouding

22.   Geheimhouding

22.1. Elk der partijen is gehouden alle gegevens en informatie betreffende de ander partij of diens bedrijf, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot ideeën, methodes, prijzen, klanten en relaties en knowhow, zowel tijdens als na beëindiging van de overeenkomst, geheim te (doen) houden, voor zover deze gegevens vertrouwelijk zijn verstrekt of een kennelijk vertrouwelijk karakter hebben.

22.2.  DK Software is met al haar medewerkers een geheimhoudingsplicht overeengekomen. Dit is een standaard bepaling in de contracten die met medewerkers wordt afgesloten

22.3.  DK Software behoudt zich het recht voor de in het kader van de uitvoering van een opdracht vergaarde kennis en ervaring voor ander doeleinden te gebruiken.

Artikel 23. – Verwerking van gegevens

23.   Verwerking van gegevens

23.1. Voor DK Software is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Ten aanzien van de verwerking van deze gegevens handelt DK Software volgens de toepasselijke wet- en regelgeving (Wet bescherming persoonsgegevens).

23.2. Om inzage van persoonsgegevens door onbevoegden te voorkomen, heeft DK Software verschillende beveiligingsmaatregelen getroffen, waaronder maatregelen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik, wijziging, onrechtmatige en onbedoelde vernietiging en onbedoeld verlies van persoonsgegevens. De persoonsgegevens en handelingen van de klant worden beveiligd door het gebruik van geavanceerde technologie en veiligheidssystemen.

23.3. De klant is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens in de zin van artikel 1 sub d Wbp. De klant vrijwaart DK Software voor aanspraken van personen van wie persoonsgegevens worden verwerkt in het kader van een persoonsregistratie die door de klant wordt gehouden, tenzij de klant bewijst dat de feiten die aan de aanspraak ten grondslag liggen uitsluitend aan DK Software toegerekend moeten worden.

23.4. De klant staat ervoor in dat de verwerking van persoonsgegevens niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op de rechten van derden.

23.5. DK Software verwerkt de gegevens uitsluitend in opdracht van de klant. DK Software zal de gegevens alleen verwerken voor zover dit noodzakelijk is om de dienstverlening ten behoeve van de klant in het kader van de overeenkomst te kunnen verlenen. DK Software garandeert dat zij de gegevens niet zal verwerken voor eigen doeleinden. DK Software behandelt de gegevens vertrouwelijk.

Artikel 24. – Reclame

24.   Reclame

24.1. In geval van reclamatie dient DK Software hiervan binnen 8 dagen na de oplevering op de hoogte te worden gesteld. Gebeurt dit niet, dan vervalt elke aanspraak op DK Software. Indien de reclame gegrond is, dan wordt de opgeleverde software na overleg aangepast, vervangen of vergoed. Reclamatie schort de verplichtingen van de klant jegens DK Software niet op.

Artikel 25. – Wijzigen van de algemene voorwaarden

25.   Wijzigen van de algemene voorwaarden

25.1. DK Software behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden te wijzigen en de gewijzigde algemene voorwaarden op de bestaande overeenkomsten van toepassing te verklaren. Zij zal echter de wijzigingen tijdig en schriftelijk of via de e-mail bekend moeten maken en de wijzigingen treden in werking tenminste 30 dagen na de bekendmaking.

Artikel 26. – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

26.   Toepasselijk recht en bevoegde rechter

26.1. Op elke overeenkomst tussen DK Software en de klant is Nederlands recht van toepassing.

26.2. Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de klant en DK Software worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar DK Software gevestigd is.